Речник

Негодна за употреба батерия или акумулатор

Батерия или акумулатор, която не може да бъде използвана за целите, за които е произведена и е отпадък по смисъла на § 1, т. 1 от допълнителните разпоредби на ЗУО.

Събиране на негодни за употреба батерии и акумулатори

Доставянето, натрупването, групирането по видове на негодни за употреба батерии и акумулатори с цел транспортиране.

Депозитна система

Система, при която купувачът на батерии и акумулатори при покупката заплаща на продавача определена сума, която му се възстановява при връщане на негодната за употреба батерия или акумулатор. Най-отгоре

Временно съхраняване на негодни за употреба батерии и акумулатори

Всяка от операциите съгласно § 1, т. 21 от допълнителните разпоредби на ЗУО, приложима към негодни за употреба батерии и акумулатори. Най-отгоре

Транспортиране

Превозът на отпадъци, включително съпътстващите го дейности по товарене, претоварване и разтоварване, когато се извършва от оператора като самостоятелна дейност. Най-отгоре

Предварително третиране на негодни за употреба батерии и акумулатори

Всяка дейност, която се извършва по отношение на негодните за употреба батерии и акумулатори, след като те са били предадени за сортиране, подготовка за рециклиране или обезвреждане, включително дейности по отстраняване на електролита от тях, раздробяване, разглобяване. Най-отгоре

Рециклиране на негодни за употреба батерии и акумулатори

Дейност, при която чрез производствен процес се възстановяват суровинните свойства на отпадъчните материали така, че да се използват по тяхното първоначално предназначение или за друга цел, с изключение на енергийното оползотворяване. Най-отгоре

Оползотворяване

Всяка от операциите съгласно § 1, т. 17 от допълнителните разпоредби на ЗУО, приложима към негодни за употреба батерии и акумулатори. Най-отгоре

Обезвреждане

Всяка от операциите съгласно § 1, т. 8 от допълнителните разпоредби на ЗУО, приложима към негодни за употреба батерии и акумулатори. Най-отгоре

Организация по оползотворяване на негодни за употреба батерии и акумулатори

Юридическо лице, регистрирано по Търговския закон, което не разпределя печалба и управлява дейностите по разделно събиране, рециклиране и оползотворяване на негодни за употреба батерии и акумулатори. Най-отгоре

Индустриална батерия или акумулатор

Батерия или акумулатор, проектирани изключително за промишлени или други професионални приложения, като например в търговски и обществени сгради, за резервно захранване или задвижваща сила, в електрически превозни средства и др. Най-отгоре

Портативна батерия или акумулатор

Всяка батерия, батерия "тип копче", пакет батерии или акумулатори, които са запечатани, могат да се носят на ръка и не са индустриални или автомобилни. Най-отгоре

Батерия тип копче

Малка кръгла портативна батерия или акумулатор, състояща се от един или няколко галванични елементи, чийто диаметър е по-голям от височината й, и която намира специални приложения в слухови апарати, часовници, малки преносими уреди и за поддържащо напрежение. Най-отгоре

Пакет батерии

Всеки комплект батерии или акумулатори, които са свързани заедно и/или са капсуловани и са покрити с външен корпус, така че да оформят завършена единица, която крайният потребител не би следвало да разделя, нито да отваря. Най-отгоре

Автомобилна батерия или акумулатор

Батерия или акумулатор, използвани за запалване на моторни превозни средства и светлини на моторни превозни средства. Най-отгоре

Вносител на батерии и акумулатори

Всяко физическо и юридическо лице, което внася батерии и акумулатори на митническата територия на Република България като част от своята търговска или професионална дейност с цел продуктите да бъдат разпространени на територията на страната и/или използвани като част от търговска, производствена или професионална дейност. Най-отгоре

Краен потребител на батерии и акумулатори

Физическо или юридическо лице, което придобива батерии и акумулатори за свои нужди, а не за пускане на пазара. Най-отгоре

Лице, което пуска на пазара батерии и акумулатори

Производител, вносител, лице, което въвежда от друга държава – членка на ЕО и всяко лице, установено в ЕО, което независимо от начина на продажба, включително чрез средства за продажба от разстояние в съответствие с чл. 48, ал. 1 от Закона за защита на потребителите, пуска за първи път на територията на РБългария като част от своята търговска и професионална дейност батерии и акумулатори, включително вградени в уреди и моторни превозни средства. Най-отгоре

Капацитет на батерия или акумулатор

Количеството електричество в батерията или акумулатора, което се отдава при определени условия за опредлено време, изразено в амперчаса (Ah). Най-отгоре