Партньори

Наши партньори са:

 • Лица, пускащи на пазара батерии и акумулатори;
 • Общини, изпълняващи задълженията си за разделно събиране на отпадъци;
 • Хора и организации с нагласа да пазят околната среда чиста и да съхраняват ресурсите на планетата.

Партньори

Наши партньори са:

 • Лица, пускащи на пазара батерии и акумулатори;
 • Общини, изпълняващи задълженията си за разделно събиране на отпадъци;
 • Хора и организации с нагласа да пазят околната среда чиста и да съхраняват ресурсите на планетата.

Лица, пускащи на пазара батерии и акумулатори

Производители, вносители, лица, които въвежда от друга държава - членка на ЕО, и всички лица, установени в ЕО, които независимо от начина на продажба, включително чрез средства за продажба от разстояние в съответствие с чл. 48, ал. 1 от Закона за защита на потребителите, пускат за първи път на територията на Република България като част от своята търговска и професионална дейност батерии и акумулатори, включително вградени в уреди и моторни превозни средства.

Общини, изпълняващи задълженията си за разделно събиране на отпадъци

РЕКОБАТ АД предлага на общините Договор за разделно събиране на НУБА. След обсъждане на особеностите и спецификата на системите за разделно събиране във всяка конкретна община се разполагат подходящи съдове за събиране на негодни за употреба батерии и акумулатори на нейна територия.

Хора и организации с нагласа да пазят околната среда чиста и да съхраняват ресурсите на планетата

РЕКОБАТ АД активно предприе действия за поставяне на постоянни съдове и подходящи кутии, предвидени за старите батерии и акумулатори в офисите на свои партньори и приятели, във верига магазини, училища и детски градини, места с голям човекопоток.

 

Изисквания и критерии, на които трябва да отговарят операторите по управление на НУБА

В процеса на изграждането на системата за събиране, съхраняване, оползотворяване и рециклиране на НУБА и при сключване на договори със своите подизпълнители, РЕКОБАТ АД  съблюдава следните принципи и нормативни изисквания, отнасящи се до площадките, на които се разполагат съоръженията и инсталациите за третиране:

Площадките трябва да отговарят на изискванията на Приложение № 4 от Наредбата за батерии и акумулатори и за негодни за употреба батерии и акумулатори, а именно:

 1. Изисквания към площадките, на които се разполагат съоръженията и инсталациите за третиране на НУБА:
 2. Съоръженията за третиране на НУБА се разполагат върху участъци с непропускливо и корозивноустойчиво покритие.
 3. За обработка на напускащите съоръжението за третиране на негодни за употреба батерии и акумулатори течни потоци, включително отпадъците от неутрализацията на електролита, дъждовната вода, промивни води от работните площи и др., на площадката се осигурява подходящо пречистване преди заустването им или съоръжение за оползотворяване и/или обезвреждане на електролити.
 4. Площадките за разполагане на съоръженията и инсталациите за третиране на негодни за употреба батерии и акумулатори се оборудват със система за събиране на евентуални разливи и отвеждането им към система за пречистване на отпадъчни води или към съоръжение за оползотворяване и/или обезвреждане на електролити.
 5. Площадките за разполагане на съоръженията и инсталациите за третиране на негодни за употреба батерии и акумулатори се оборудват със специална система за газоулавяне, която филтрира въздуха, като отстранява съдържащите се в него прахови частици и не допуска повишаване над пределнодопустимите нива на концентрацията на токсични газове.
 6. На площадките за третиране на негодни за употреба портативни батерии и акумулатори се разполагат инсталации, включващи съоръжения за сепариране. За тях не се прилагат изискванията на т. 2 и 3.
 7. Изисквания към операции, извършвани при третиране на негодни за употреба автомобилни и индустриални батерии и акумулатори:
 8. Електролитът се отстранява от батериите и акумулаторите, за които това е технически възможно, с оглед да се предотврати последващото замърсяване на отпадъците, получени при раздробяването на негодните за употреба батерии и акумулатори.
 9. Електролитът от негодните за употреба индустриални батерии и акумулатори може да се отстрани на мястото на образуването им в случаите, когато те не могат да се разделят на отделни елементи.
 10. Електролитът се съхранява в корозивноустойчиви съдове и резервоари.
 11. Негодните за употреба автомобилни оловни батерии и акумулатори се подават в раздробяващите съоръжения чрез използване на автоматизирана линия за транспорт.
 12. Негодните за употреба батерии и акумулатори се раздробяват преди последващото им сепариране на отделните отпадъци.
 13. Раздробяването на негодните за употреба автомобилни оловни батерии и акумулатори се извършва механизирано в затворени съоръжения, без да се използват ръчни манипулации.
 14. След демонтажа на негодните за употреба индустриални батерии и акумулатори се допускат и ръчни манипулации за допълнително разглобяване и раздробяване с цел улесняване на транспортирането им.
 15. Възможно е прилагането на допълнително раздробяване за намаляване размера на отпадъците.
 16. Отделните отпадъци от негодните за употреба автомобилни оловни батерии и акумулатори се сепарират въз основа на плътността им чрез използване на хидросепарация или други методи, като не се допускат ръчни манипулации.