Членство

Организацията дава възможност на производителите и лицата, които пускат на пазара батерии и акумулатори, да изпълнят задълженията си по Закона за управление на отпадъците, както и изискванията по чл.11 и чл.12 и постигане на целите за рециклиране на НУБА по чл.13 на Наредбата за изискванията за пускане на пазара на батерии и акумулатори и за третиране и транспортиране на отпадъци от батерии и акумулатори чрез добре организирана и ефективно работеща колективна система.

Членство

Организацията дава възможност на производителите и лицата, които пускат на пазара батерии и акумулатори, да изпълнят задълженията си по Закона за управление на отпадъците, както и изискванията по чл.11 и чл.12 и постигане на целите за рециклиране на НУБА по чл.13 на Наредбата за изискванията за пускане на пазара на батерии и акумулатори и за третиране и транспортиране на отпадъци от батерии и акумулатори чрез добре организирана и ефективно работеща колективна система.

РЕКОБАТ АД предлага на своите членове икономически приемливо, ефективно и дългосрочно решение за постигане на целите им за разделно събиране и рециклиране на НУБА, залегнали в българското законодателство.
Членовете на Дружеството НЕ ЗАПЛАЩАТ ПРОДУКТОВА ТАКСА към ПУДООС.

Екипът на Организацията е разработил двустранен договор по силата, на който, лицата, които пускат на пазара батерии и акумулатори, възлагат на РЕКОБАТ АД изпълнението на задълженията си за оползотворяване на отпадъците от тях. На лицата, пускащи на пазара БА сключили договор с РЕКОБАТ АД се издава удостоверение по утвърден образец, което ги освобождава от заплащане на продуктова такса към ПУДООС.

Договор за членство в Организацията.

Вътрешно фирмена спецификация Приложение 14 към чл. 12, т. 1.

Нови членове

От тук можете да изтеглите договора ни за членство.