Рекобат АД

ГЛАВЕН ПОДИЗПЪЛНИТЕЛ на РЕКОБАТ АД по организиране на дейностите и прилагане на система за разделно събиране, временно съхраняване, транспортиране и рециклиране на негодни за употреба батерии и акумулатори (НУБА), с оглед достигане на целите за събиране и рециклиране е „МЕТАРЕКС” ООД.

Организация по оползотворяване РЕКОБАТ АД е юридическо лице, регистрирано по търговския закон, което не разпределя печалба и управлява дейностите по разделно събиране, рециклиране и оползотворяване на негодни за употреба батерии и акумулатори (НУБА).

В изпълнение на задълженията си като организация по оползотворяване, РЕКОБАТ АД осъществява следните дейности:

  • издаване на удостоверение, което освобождава лицата пускащи на пазара батерии и акумулатори от заплащане на продуктова такса към ПУДООС;
  • организиране и управление на дейности по разделно събиране, транспортиране, предварително третиране, рециклиране и оползотворяване на НУБА;
  • организиране и осъществяване на информационни кампании за участие на потребителите в системи за разделно събиране на НУБА;
  • изготвяне и реализиране на образователни програми, насочени към детските заведения и учебни институции, целящи популяризиране на дейностите по разделно събиране и рециклиране на НУБА;
  • оказване на правна и консултативна помощ и  извършване на  други услуги в полза на дружествата, задължени да организират събирането, оползотворяването и рециклирането на НУБА;
  • поемане на задължението за предоставяне на информация на компетентните държавни органи относно изпълнението Наредбата за  изискванията за пускане на пазара на батерии и акумулатори, за третиране и транспортиране на отпадъци от батерии и акумулатори;
  • организиране на семинари и други срещи за популяризиране целите и задачите на дружеството;

РЕКОБАТ АД предлага на своите членове икономически приемливо, ефективно и дългосрочно решение за постигане на целите им за разделно събиране, транспортиране, рециклиране и оползотворяване на излязло от употреба електронно и електрическо оборудване, залегнали в българското законодателство.

От тук можете да изтеглите договора ни за членство.

От тук можете да изтеглите договора за общини.