Начало За Нас Общи условия

Общи Условия

Печат ПДФ

„РЕКОБАТ” АД е организация по оползотворяване на негодни за употреба батерии и акумулатори (НУБА), вписано в търговския регистър при Агенцията по вписванията с ИН 200972200, представлявано от Нели Стефанова Ганчева – Изпълнителен директор, със седалище и адрес на управление:
гр. София 1616, област София (столица), община Столична, район „Витоша”, ж.к. Бояна, ул. „Тричкова могила” № 58
За контакти: телефон/факс 02/8737819, мобилни телефони: 0887/590276; 0887/262193;
e-mail: Е-мейл адресът e защитен от спам ботове.Учредителният акт на Дружеството съдържа условия, осигуряващи изпълнението на следните изисквания: гарантира спазване на принципа за равнопоставеност и възможност за участие на лицата по чл. 11 от ЗУО, желаещи да изпълняват задълженията си по закона и Наредба за изискванията за пускане на пазара на батерии и акумулатори и третиране и транспортиране на отпадъци от батерии и акумулатори, чрез колективна система по смисъла на ЗУО.
“РЕКОБАТ” АД се поставя в услуга на производителите и лицата, които пускат на пазара батерии и акумулатори (БА), за икономическо приемливо, ефективно и дългосрочно решение за изпълнение на целите поставени в екологичното законодателство.
Дружеството е без право да разпределя печалба и акумулираните средства от вноските на нейните членове ще се инвестират в изграждането на устойчива система за събиране, предварително третиране, оползотворяване и/или рециклиране на негодни за употреба батерии и акумулатори (НУБА).