Начало Информация Новини До всички членове

До всички членове

Печат ПДФ

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

 

 

Използваме случая да Ви информираме, че на 08.04.2011 г. бе обнародвано в бр. 29 на ДВ изменение и допълнение на Наредбата за изискванията за пускане на пазара на батерии и акумулатори и третиране и транспортиране на отпадъци от батерии и акумулатори (Наредбата). В Наредбата е въведена нова глава „Публичен регистър”, регламентираща реда и условията за регистриране на лицата, които пускат на пазара батерии и акумулатори в регистъра по чл. 26, ал. 1, т. 2 от Закона за управление на отпадъците (ЗУО).

Във връзка със създаване на публичния регистър  лицата, които пускат на пазара батерии и акумулатори, включително вградени в уреди и моторни превозни средства, предоставят на изпълнителния директор на Изпълнителна агенция по околна среда в три месечен срок от влизане в сила на постановлението следните подлежащи на вписване данни по чл. 45б, ал.2 от Наредбата (Форма за регистриране в публичен регистър на лицата, които пускат на пазара батерии и акумулатори, включително вградени в уреди и моторни превозни средства):

1. наименование и единен идентификационен код;

2. търговски марки, които лицето използва в страната (ако е приложимо);

3. адрес за кореспонденция, включващ пощенски код, населено място, име и номер на улица/булевард и интернет адрес;

4. лице за контакт, включително телефон, факс и електронна поща;

5. вид на батериите и акумулаторите, които пуска на пазара - портативни, автомобилни, индустриални;

6. начин на изпълнение на задълженията - индивидуално или чрез колективна система, включително наименованието на организацията по оползотворяване, в която членува.

Информацията се предоставя на хартиен и електронен носител до изграждането на система за предоставянето й по електронен път. В този случай, едновременно с исканата информация, заявителите ще подават и декларация за достоверност на данните по образец, утвърден със заповед на министъра на околната среда и водите (Приложение 1).

В случай, че лицата, които пускат на пазара електрическо и електронно оборудване не се регистрират в регламентирания, срок подлежат на имуществена санкция в размер от 5 000 до 10 000 лв. съгласно чл.104а, ал.4, т.1 от ЗУО.

Допълнително държим да Ви напомним, че  съгласно  изискванията на Наредбата за определяне реда и размера за заплащане на продуктова такса, за продукти след употребата на които се образуват масово разпространени отпадъци (Наредба за продуктовата такса) лицата, които пускат на пазара батерии и акумулатори съставят следните документи:

1.Изготвят ежемесечно до 15 – то число справка – декларация (образец съгласно Приложение № 15 към чл. 12, т. 2  от Наредбата за продуктовата такса) за пуснатите на пазара батерии и акумулатори. В приложението се попълва в колона 8 единичния размер на държавната продуктова такса, а не цената, която се заплаща към „Рекобат” АД. В случай на липса на внасяне/въвеждане на батерии и акумулатори през отчетния период, се задължават да  изготвят нулева справка – декларация. Тя се съхранява в срок от 5 години и се представя при поискване от компетентните органи.

2.Изготвят до 31 декември на текущата година вътрешнофирмена спецификация, съгласно Приложение № 14 към чл. 12, т. 1 от Наредбата за продуктова такса, като в същата се включват батериите и акумулаторите, които ще се пускат на пазара през следващата година.

Съгласно сключения с „Рекобат” АД договор в срок до 15 януари на всяка година трябва да предоставите прогнозна информация за вид и количество батерии и акумулатори, които възнамерявате да пуснете на пазара през съответната година по образец.

 

 

С УВАЖЕНИЕ,

ЗА „РЕКОБАТ” АД гр. София

/Нели Ганчева – Изп. Директор/

 

За по-подробна информация